اخبار برگزیده

داستانهای من و اون - قسمت اول(بله)

و نگاه کنم

صبح بیدار شدم همبن که هشیار شدم فهمیدم خیلی زوده و همه خوابن ، اما واسه من مشکلی نبود چون به این کار عادت داشتم ، جام رو جم کردم و بعد از گذاشتن کتری آب روی احاق گاز رفتم نانوایی سر پیچ بالای خونه ، 5تا تافتون گرفتم و برگشتم ، یه لقمه نون و پنیر و مربای هویج گرفتم که صدای صوت کتری حاکی از جوش بودن آب بود هشیارم کرد، سریعا اجاق گاز رو خاموش و کتری رو درون فلاگل گلی تازه رسیده از آقا جون ریختم  و بعدش با ولع لقمه رو نوش جان کردم  و با تموم شدن چاییم  از خونه زدم بیرون طبق عادت چون هنوز همه مردم بغیر از سحر خیزهای معمول خواب بودن دوچرخه رو پا زدم تا پشت دیوار سیم خاداراری پادگان و همراه دسته سربازها که با فریاد 1 و 2و 3و 4 پا زمین میکوفتن همراه شدم اونا از داخل و من از بیرون با دوچرخه کاری که هر روز میکرم ،فکر کنم نیم ساعتی پا میزدم که یک دژبان سر پیچ جلوم رو گرفت و گفت فرمانده گفته ببرمت پیشش و یکه خوردم ولی چون همیشه دلم میخواست برم تو اون را نگاه کنم قبول کردم یعنی نمیتونستم قبول نکنم یعنی زور زوره،  باشه  گفتم  و رفتیم تا به در رسیدم دوچرخه را دژبان دیگری گرفت و با اونی گه اول اومده بود زفتم وسط میدون صبحگاهی پادگان و همونطور که میترسیدم فرمانده گفت جقله بیا اینجا ببینم ننه بابا نداری این موقع صبح اینجایی ، گفتم خوبش رو دارم ولی خوابن و من سحر خیز

گفت میخوام حالا که این چند ماه با دسته ما بودی یه روز با اینها بدوی که آخرای دورشونه ولی چون لباس نداری باید 10 متر پشت سر اونها اینکار رو انجام بدی و هر کاری که تو هم انجام بدی گفتم بله فرمانده و با اشاره دست اون پشت دسته به فاصله 6، 7 متری  رفتم و ادای اونا را در می آوردم  فکر کنم این اولین بله خوشایند من بود چون آرزوم بود مثل اونا قوی باشم  و این بله برام خیلی شیرین بود .بله


داستانهای من و اون - قسمت اول(بله)

داستانهای من و اون - قسمت اول(بله)

داستانهای من و اون - قسمت اول(بله)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها